Περιοδικά

 • 2020 Καλλία Α. «Η προστασία του περιβάλλοντος στην Αρχαία Ελλάδα. Συγκριτική θεώρηση με το ισχύον περιβαλλοντικό δίκαιο», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, Τεύχος 3
 • 2018 Καλλία Α. «Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Κατάλογος», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη,  Τεύχος 2
 • 2018 Καλλία Α. «Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη,  Τεύχος 1
 • 2013 Καλλία Α., Αρμένη Β.  «Κατάλογος Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη,  Τεύχος 1
 • 2013 Καλλία Α. «Περιβάλλον και Επιχείριση – Πρόσφατες Νομοθετικές Αλλαγές», Νομική Επιθεώρηση ΕΝΩΠΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
 • 2012 Καλλία Α. «Ο ρυπαίνων πληρώνει. Οι νομικές επενέργειες για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας», Περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ
 • 2012 Καλλία Α. «Δίκαιο περιβάλλοντος της Ε. Ένωσης – Σύντομη επισκόπηση», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, Tεύχος 2, σελ. 267 – 280
 • 2012 Καλλία Α., Δημητριάδη Ε. «Βιώσιμος Τουρισμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, τεύχος 1, σελ. 13 – 26
 • 2011 Καλλία Α., Δημητριάδη Ε. «Ο νέος Νόμος 3937 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας – Νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, τεύχος 2, σελ. 249 – 266
 • 2011 Καλλία Α. «Ο Νόμος 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση: επιτάχυνση των διαδικασιών και οι κίνδυνοι μειωμένης προστασίας της φύσης», Περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2011
 • 2011 Καλλία Α. «Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, Σεπτέμβριος.
 • 2011 Καλλία Α. «Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης»,Περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2011
 • 2010 Καλλία Α. «Ανάλυση και Παρουσίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας περίοδος Ιανουάριος 2009-Ιούνιος 2010», κοινό άρθρο με την Β. Αρμένη. Νομική Επιθεώρηση «ΕΝΩΠΙΟΝ», Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
 • 2009 Καλλία Α. :Έκθεση: Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, έτος 2008, Ενότητα: Νομοθεσία Περιβάλλοντος, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), Αθήνα, Σεπτέμβριος
 • 2009 Καλλία Α. «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ, τεύχος 81,  Μάιος – Ιούνιος 2009
 • 2009 Καλλία Α. «Το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων και η Εφαρμογή του στην Ελλάδα», Νομική Επιθεώρηση «Περιβάλλον και Δίκαιο», τεύχος 4, σελ. 662-676, Νομική Βιβλιοθήκη
 • 2009 Καλλία Α. «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για τη Χωροθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)», Νομική Επιθεώρηση ΕΝΩΠΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ιούλιος-Αύγουστος
 • 2009 Καλλία Α. «Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης Αποβλήτων: Η Εφαρμογή του στην Ελλάδα». Νομική Επιθεώρηση ΕΝΩΠΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 • 2008 Καλλία Α. «Εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος-Αποτελεσματικότητα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο», Νομική Επιθεώρηση «ΕΝΩΠΙΟΝ», διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος.
 • 2008 Καλλία Α. «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός», Νομική Επιθεώρηση Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου: Συνταγματικό-Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τεύχος 9, σελ 1113-1116, Νομική Βιβλιοθήκη
 • 2008 Καλλία Α. «Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Μηνιαία Τεχνική, Επιστημονική και Οικονομική Έκδοση Τεχνικά Χρονικά», τεύχος 246, σελ.18-21, Ιούλιος
 • 2008 Καλλία Α. «To Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς και τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα», Περιοδικό Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr, Μάϊος.
 • 2008 Καλλία Α. «Το Νομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαχείριση των Αποβλήτων – Η Ελλάδα ενώπιον του ΔΕΚ», Περιοδικό «ΕΝΩΠΙΟΝ», τεύχος 43, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ιανουάριος- Φεβρουάριος.
 • 2008 Καλλία Α. «Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρων», Περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ, τεύχος 77, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2008
 • 2008 Καλλία Α. «Υδροηλεκτρική ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων», Περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ, Τεύχος 75, Μάιος – Ιούνιος 2008
 • 2007 Καλλία Α. «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Διαχείριση και την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος», Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο», τεύχος 1, σελ. 32-37, Νομική Βιβλιοθήκη.
 • 2007 Καλλία Α. «Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Η Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60», Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο», τεύχος 4, σελ. 570-576, Νομική Βιβλιοθήκη.
 • 2006 Καλλία Α. «Νομικό Πλαίσιο Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης», Περιοδικό «ΕΝΩΠΙΟΝ», Τεύχος 36, σελ. 36-41, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος- Δεκέμβριος.
 • 2006 Καλλία Α. «Ευρωπαική Ημερίδα για την Εφαρμογή της Οδηγίας για τη Στρατηγική Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», Περιοδικό «ΕΝΩΠΙΟΝ», Τεύχος 35, σελ.86-87, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος- Οκτώμβριος.
 • 2006 Καλλία Α. «H Μη Εφαρμογή του Δικαίου Περιβάλλοντος: Προβλήματα, Προοπτικές, Προτάσεις», Περιοδικό «ΕΝΩΠΙΟΝ», τεύχος 34, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ιούλιος- Αύγουστος.
 • 2006 Καλλία Α. «Η Εφαρμογή του Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ευρωπαική Ένωση», Περιοδικό Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr, Ιούλιος.
 • 2006 Καλλία Α. «Η Νομοθεσία της Ευρωπαικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και η Εφαρμογή της στην Ελλάδα», Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο», τεύχος 2, σελ. 241-249, Νομική Βιβλιοθήκη.
 • 2005 Καλλία Α. «Η Προοπτική Ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Παράγων Ενίσχυσης του Κράτους Δικαίου και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Περιοχή», Περιοδικό «Δικαιώματα του ανθρώπου», τεύχος 27, σελ.807- 827, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή, Bruyant, Bruxelles.
 • 2002 Καλλία Α. «Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεύρυνση της Ευρωπαικής Ένωσης», Περιοδικό «Δικαιώματα του ανθρώπου», Εκδόσεις Α. Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή, Bruyant, Bruxelles, 9) 2001 Καλλία Α. «Η Εξελικτική Πορεία του Δικαιώματος Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», Περιοδικό «Συνήγορος», τεύχος 28, σελ. 423, Νοέμβριος-Δεκέμβριος.
 • 2001 Καλλία Α. «Η Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου στα Κράτη Μέλη. Μεταρρυθμίσεις, Ενόψει της Διεύρυνσης», Περιοδικό «Συνήγορος» τεύχος Οκτωμβρίου, Νομική Βιβλιοθήκη.
 • 2001 Καλλία Α. «Νομικό Πλαίσιο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης», Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο», τεύχος 3, σελ. 323-337, Νομική Βιβλιοθήκη.
 • 2000 Καλλία Α. «Το Νομικό Καθεστώς των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και Τροφίμων – Η Πολιτική της Ευρωπαικής Ένωσης- Προβλήματα, Προοπτικές», Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο», τεύχος 3, σελ. 424-428, Νομική Βιβλιοθήκη.
 • 2000 Καλλία Α. «Η Λειτουργία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», Περιοδικό «Συνήγορος», τεύχος 21, σελ. 309, Νομική Βιβλιοθήκη.
 • 2000 Καλλία Α. «Σχολιασμός στην Απόφαση 1950/1999 Ε’ Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας: Αίτηση Ακύρωσης Απόφασης ΥΠΕΧ?ΔΕ περί Προεγκρίσεως Χωροθετήσεως και Αναβαθμίσεως του Κρατικού Αερολιμένα Χίου», Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο», τεύχος 2, σελ. 243, Νομική Βιβλιοθήκη.
 • 1999 Καλλία Α. «Η Αξιολόγηση του Αγαθού Περιβάλλον σε Σχέση με τα Λοιπά Αγαθά στην Νομολογία του ΣΤΕ και του ΔΕΚ», Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο», τεύχος 2, σελ. 182-195, Νομική Βιβλιοθήκη.
 • 1998 Καλλία Α. «Η έκφραση της Αρχής της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Συνολικής Προσέγγισης της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος στην Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ’ Εφαρμογή της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και Πολιτικής», Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο», τεύχος 2, σελ. 215-223, Νομική Βιβλιοθήκη
 • 1987 Καλλία Α. «Η Κοινοτική Πολιτική για το Περιβάλλον», Περιοδικό «Σύγχρονα Θέματα», τεύχος 32-33, σελ. 137-142, Αθήνα.
 • 1982 Κallia A. «Les competences des Communautes Europeennes en matiere de protection de l’ environnement», Thesaurus Acroasium, pp. 731-744, Institute of Public International Law and International Relations of Thessaloniki.