Αρχική Σελίδα

Από το έτος 1981 το δικηγορικό γραφείο Α. ΚΑΛΛΙΑ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ με ευρύ δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες. Το γραφείο διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελληνική Διοίκηση, τις Περιφέρειες, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητικούς, Τεχνικούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς, Ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Εκπονεί μελέτες και συμμετέχει στον συντονισμό και την υλοποίηση έργων.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ