Τομείς Δραστηριότητας

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Υποδομές

Προστασία – Διαχείριση Περιβάλλοντος

Ενέργεια

Χωροταξία – Πολεοδομία – Ακίνητα

Προστασία Καταναλωτών

Περιφερειακή Ανάπτυξη - Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διδασκαλία