Ομιλία: “Αρχές και μέτρα προστασίας περιβάλλοντος στην Αρχαία Ελλάδα. Σύγκριση με την Ευρωπαϊκή και Εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία”

Στην Πάτρα, στις 17 με 20 Ιουνίου 2018, διοργανώθηκε διεθνές οικολογικό συνέδριο με θέμα «Οι Δραματικές Αλλαγές στον Πλανήτη και οι Ελληνικές Ρίζες της Οικολογικής Ηθικής», με την συμμετοχή 200 συνέδρων από όλο τον κόσμο.

Η Α. Καλλία – Αντωνίου έδωσε ομιλία στις 19.6.2018 με θέμα: “Αρχές και μέτρα προστασίας περιβάλλοντος στην Αρχαία Ελλάδα. Σύγκριση με την Ευρωπαϊκή και Εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία”.

Στην εισήγησή παρουσιάζεται η “θεώρηση” του αγαθού περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα και η θεοποίηση στοιχείων αυτού, που επιτυγχάνει τον “απόλυτο” σεβασμό στο περιβάλλον και συνακόλουθα την επιλογή του μοντέλου ανάπτυξης.

Έγινε αναφορά στις περιβαλλοντικές αρχές που αναπτύχθηκαν στο Ενωσιακό και Εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο, όπως οι αρχές της πρόληψης, της προφύλαξης, της ευθύνης του ρυπαίνοντα (ο ρυπαίνων πληρώνει), της αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση, της έλλογης χρήσης των φυσικών πόρων, της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων κ.α. Συγκριτικά αναλύθηκαν οι ανωτέρω αρχές και αναδείχθηκαν οι κοινωνικές αξίες που τις υπαγορεύουν.

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.